Dịch vụ giao nhận đường biển

  • Dịch vụ hàng nguyên cont. và hàng lẻ toàn thế giới
  • Dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẩm định hàng hóa
  • Dịch vụ hàng dự án và triển lãm
  • Dịch vụ gom hàng và chia lẻ
  • Đại lý cho người mua hàng
  • Khai thuế hải quan